ARTHE project

Ortho-Medico/Neuro-Bionics werkt in het kader van het EU-project CrossCare aan het ARTHE project.

Het primaire doel van dit project is de ontwikkeling van een nieuwe generatie van intelligente revalidatiehulpmiddelen die in staat zijn om op adaptieve wijze bewegingsassistentie te bieden aan patiënten die geconfronteerd worden met een zwakke of abnormale spieraansturing, als gevolg van ouderdom gerelateerde aandoeningen (vb.: beroerte, eng.: Cerebro Vasculair Accident, CVA of stroke). Deze toestellen zullen in eerste instantie gebruikt worden als aanvulling op de huidige arbeidsintensieve manuele therapie tijdens het zware revalidatietraject en zullen in een later stadium een mogelijkheid vormen om therapie op eigen initiatief voort te zetten na de reguliere standaard therapie (post revalidatie) in het revalidatiecentrum. In een later stadium zou dezelfde brace functionele assistentie bieden in een thuissituatie.

De World Health Organisation (WHO) voorspelt dat het aantal CVA’s met 36% zal stijgen tussen het jaar 2000 en 2025 (1.1M naar 1.5M). De groeiende disbalans tussen het aantal zorgverleners en het groeiende aantal zorgbehoevenden geeft aanleiding tot 1 van de grootste uitdagingen van deze tijd: het huidig Europees zorgmodel kwalitatief en kosteneffectief houden. De toevlucht naar geautomatiseerde toestellen die zorgverleners kunnen ontlasten en patiënten de kans geven om hun revalidatie in eigen handen te nemen, vormt een interessante en mogelijke optie.

Ortho-Medico heeft de laatste jaren een stijgende tendens van zulke hulpmiddelen waargenomen in diverse kennisinstellingen. Hoewel de technische maturiteit inmiddels klaar lijkt voor mark-introductie zijn de voorgestelde prototypes niet conform een geijkt productie proces en de nodige keuringen. Het ultieme doel van Ortho-Medico is om in te spelen op robotische hulpmiddelen die op een betaalbare en kost effectieve manier kunnen ingezet worden om Europa’s nummer 1 zorguitdaging aan te pakken.

De toegevoegde waarde van Ortho-Medico is hun netwerk van orthopedische fabrikanten en actoren om de bestaande beloftevolle prototypes marktklaar te maken. De orthopedische fabrikanten kunnen bestaande producten met minimale adequate aanpassingen integreren tot een actieve elleboogbrace die op functionele wijze kan bijdragen tot een betaalbare en kwaliteitsoplossing voor een groot zorgprobleem zoals beroerte.

De proeftuinen LICALAB en EIZT bieden een ideale optie om de gebruikerswensen van alle stakeholders te identificeren voor een verdere productintegratie die afgestemd is op de wensen en noden van de eindgebruikers. Door het organiseren van iteratie live tests met een beperkt relevant testpubliek zullen mogelijke verbeterpunten tijdig gesignaleerd en bijgestuurd kunnen worden.

De introductie van actieve hulpmiddelen die patiënten in staat stellen hun therapie verder en langer toe te passen, ook na het revalidatieproces, en later zelfs op functioneel niveau in een thuissituatie, kan aanleiding geven tot een nodige versnelling voor een tot nu toe bijna onbestaande economische markt voor deze nuttige hulpmiddelen.

Naast de mogelijkheid tot integratieversnelling van CVA patiënten door een mogelijke aanvulling op hun therapie is een belangrijk doel om de groeiende disbalans tussen het aantal zorgbehoevenden en verleners te verlichten. De introductie van deze hulpmiddelen betekenen, naast de beoogde ontlasting, op lange termijn ook een grote besparing voor zorginstellingen.

Dit project kadert in een grensoverschrijdende samenwerking met partner Mobilab en proeftuinen Vlaanderen: LICALAB en Nederland:EIZT. Dankzij deze samenwerking kunnen we met de input van beide expertise groepen een hoog kwalitatief en functioneel product versneld in de markt zetten.

Het project wordt via het kaderproject CrossCare gefinancierd vanuit het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland programma (www.grensregio.eu). Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Meer informatie over de actuele resultaten vind u op de website van CrossCare: www.crosscare.eu.

Deze website gebruikt cookies om het u gemakkelijker te maken. Niet meer, niet minder / Ce site utilise des cookies pour vous faciliter la tâche. Pas plus, pas moins. Info

WAT DOEN COOKIES?
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden met een unieke code die door websites op je computer worden geplaatst. Cookies hebben verschillende doelen: taalinstellingen aansturen, sessies mogelijk maken en ‘tracking’ waarmee je gedrag op de website gedurende je bezoek en bij volgende bezoeken wordt gevolgd en mogelijks gepersonaliseerd. Het uiteindelijke doel van al die cookies is de gebruikservaring van de bezoeker te verbeteren, een bezoek te vergemakkelijken of te personaliseren.
Cookies worden geplaatst door de website (via de server) en ‘tools’ die de website toelaat. Alleen die cookies kan de website lezen. Geen andere. En het is uitgesloten dat de website toegang heeft tot enige andere informatie op uw computer of mobiele apparaat.
GEBRUIKTE COOKIES
Deze website gebruikt enkel cookies van betrouwbare derde partijen in Europa.
Deze website gebruikt Google Analytics, zowat de standaard software die helpt om de voorkeuren van gebruikers te analyseren en de ervaring van de gebruikers te optimaliseren.
Voor meer informatie, zie privacy.google.com
Op deze website zit ook een sociale media-deelfunctie zoals Facebook en Twitter. Ook daarbij kunnen cookies worden gebruikt.
COOKIES WEIGEREN
Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: browserchecker.nl
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.
QUE COOKIES?
Les cookies sont de petites données ou des fichiers texte avec un code unique que les sites Web placent sur votre ordinateur. Les cookies ont des objectifs différents: diriger les paramètres de langue, rendre les sessions possibles et «tracking» qui suivent votre comportement sur le site lors de votre visite et lors de visites ultérieures et éventuellement personnalisé. Le but ultime de tous ces cookies est d'améliorer l'expérience utilisateur du visiteur, de faciliter une visite ou de le personnaliser.
Les cookies sont placés par le site Web (via le serveur) et les «outils» que le site Web permet. Seuls ces cookies peuvent lire le site Web. Aucun autre et il est exclu que le site ait accès à d'autres informations sur votre ordinateur ou appareil mobile.
COOKIES UTILISÉS
Ce site utilise uniquement des cookies provenant de tiers fiables en Europe.
Ce site utilise Google Analytics, le logiciel standard qui permet d'analyser les préférences des utilisateurs et d'optimiser l'expérience des utilisateurs.
Pour plus d'informations, voir privacy.google.com
Ce site a également une fonction de partage de médias sociaux tels que Facebook et Twitter . Les cookies peuvent également être utilisés ici.
COOKIES DE REFUS
Vous pouvez refuser l'installation de cookies via les paramètres de votre navigateur. Sur le site suivant vous trouverez la procédure de refus des cookies pour les navigateurs les plus utilisés: browserchecker.nl
Vous pouvez également supprimer les cookies déjà installés depuis votre ordinateur ou appareil mobile à tout moment.

Sluiten / Fermer